top of page

Vi bryder med et ensidigt billede af flygtninge og etniske minoriteter 

OM FLYGTNINGE OG DET TRANSKULTURELLE  FELT

Vores målgruppe favner forskellige nationaliteter og kulturer. I In-Spirit har vi fokus på hvordan vi kan inspirere vores målgruppe til at vokse ved at selv at tage ansvar for deres eget liv.  Flygtninge står ofte overfor mangfoldige personlige udfordringer og en tilværelse præget af tab af familiemedlemmer, netværk, ejendom, forsørgelsesgrundlag og identitet. De er tvunget til at flygte langt fra deres hjemland, familie, venner og vante omgivelser og kæmper nu med et nyt sprog, en ny kultur og de medfølgende integrationsproblemer. Mange flygtninge lever i årevis i general uvished omkring deres opholdsgrundlag samt uafklarede økonomiske, sociale, og boligforhold. Vi ved også, at flygtninge bringer faglige kompetencer og en masse menneskelige ressourcer til Danmark, der beriger landet. Danmarks opgave er hvordan vi bringer disse til livs i vores land.
 
I In-Spirit ønsker vi at fokuserer på succeshistorier og skabe positive rammer, hvor udvikling er muligt. Undersøgelser viser, at flygtninges og etniske minoriteters leveforhold i det nye land er af central betydning for flygtninges oplevelse af belonging. Følelsen af mangel på sammenhæng samt økonomiske problemer i det nye hjemland vægter tungere end at have været eksponeret for vold før flugten. Dette betyder, at både præ- som postmigrationsfaktorer, uafhængigt af hinanden, har afgørende betydning for målgruppens tilstand i landet. Oplevelsen af diskrimination og afvisning på jobmarkedet samt tidligere traumer udgør de to største belastningsfaktorer, som er tættest relateret til forekomsten af psykisk stress (Edvard Hauff, ph.D, professor og leder af det psykiatriske institut ved Oslo Universitet).

In-Spirit

er katalysator for et socialpsykologisk tiltag, som via behandling, succesrettede jobforløb og elevforløb ønsker at klæde målgruppengruppen på til mødet med  udfordringer og muligheder, der er i det danske samfund.

Vi gør ikke tingene for vores klienter, vi overlader dem heller ikke til dem selv, men vi har en faciliterende rolle, hvor vi fremhæver de personlige potentialer og udvikling af nye kompetencer.

Det offentlige rum er en meget konkret størrelse i Danmark, da der er mange regler og muligheder, som kan være svære for flygtninge og etniske minoriteter at navigere i. De har forladt et kulturrum og træder ind i et nyt kulturrum, som de skal have en dybdegående forståelse af for oprigtigt at kunne tage de nye værdier til dem. Dette formidlingsarbejde kræver de rigtige fagprofessionelle.

Vores faciliterende rolle vil iværksætte processer, som er essentielle for den enkeltes oplevelse af resiliens og muligheder for udvikling.

I vores kliniske behandling af flygtninge og andre transkulturelle klienter, tager vi udgangspunkt i vores klienters værdier og ressourcer, og bruger dem som en rød tråd gennem hele deres forløb hos os. Vi vil både gennem vores forebyggelsesarbejde, behandling, jobrettede forløb samt formidlingarbejde skabe et mere nuanceret syn på målgruppen, hvilket er med til at give klienterne fornyet selvtillid og handlekraft. Dette giver dem både en retning i behandlingsforløbet, øger deres mod til at konfrontere og arbejde med psykiske forhindringer, og gør dem samtidigt mere modstandsdygtige i fremtiden.

bottom of page